Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Veřejný závazek

Domov Jistoty má sídlo v Bohumíně, na ulici Slezská 164. Domov je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče v chráněném bydlení s místem poskytování této služby na ul. Malá  a ul. Slezská  v Bohumíně.

Posláním chráněného bydlení Domova Jistoty p. o. v Bohumíně na ulici Malá a Slezská ve Starém Bohumíně je podporovat lidi s duševním onemocněním na jejich cestě ke zotavování, osobnímu růstu, soběstačnosti, společenskému začleňování.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které si chtějí uchovat nebo rozvíjet své dovednosti umožňující samostatnější a nezávislejší život.

Do okruhu osob, kterým je služba určena, nepatří osoby:

 • závislé na návykových látkách (alkoholu a jiných drogách, vyjma nikotinu),
 • s převažujícími potížemi v oblasti poruch osobnosti,
 • se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a podmínky,
 • se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací,
 • s organickým poškozením mozku (vyjma F 06.2),
 • se syndromem demence,
 • s poruchami autistického spektra,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie),
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kterým poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady, kterými se poskytování služby řídí

Podpora soběstačnosti a samostatnosti

neděláme věci za uživatele, které zvládnou sami. Pracovníci poskytují uživateli podporu v situacích, kdy jim nestačí vlastní zdroje na jejich řešení, podporují je v samostatnosti a převzetí odpovědnosti za sebe sama. Podpora také míří na to, aby uživatel porozuměl svému onemocnění, věděl, jak přecházet relapsům, krizím a co je v tomto případě nutné dělat.

 

Respekt k lidské důstojnosti

všichni lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i  právech. Pracovníci usilují o zamezení snižování a narušování důstojnosti, sebeúcty, podporují vzájemnou  solidaritu. Pracovníci mají rovný přístup, vytvářejí prostředí důvěry, usilují o zamezení stigmatizace a sebestigmatizace.

 

Ochrana práv

pracovníci usilují o maximální zachování práv uživatelů, dodržují je, zamezují jejich porušování a podporují uživatele, aby mohl svá práva a svobody realizovat.

 

Slušnost

základem práce v naší službě je slušná mezilidská komunikace (pozdrav, oslovení, vyjádření přání). K uživatelům služby přistupujeme s respektem k jejich současnému stavu. Pokud je nutné mluvit o uživateli v jeho nepřítomnosti (například na poradách týmu) bavíme se vždy takovým způsobem, jako by byl rozhovoru účasten.

 

Individuální přístup

přistupujeme k osobnosti člověka s ohledem na jeho potřeby, zvyky, věk, onemocnění, dovednosti. Každý člověk je jedinečný a tak jej i bereme. Sjednaná podpora cílí na řešení jeho nepříznivé situace, je mu šitá na míru. Podporu, pomoc uživateli stavíme na jeho silných stránkách.

 

Pozitivní přístup

uživatelům je předáváno hlavní poselství "že to zvládnou", ať už sami, nebo s naší pomocí. Neúspěchy na cestě k dosažení těchto cílů pracovníky neodradí. Pracovníci vystupují pozitivně, ochotně, empaticky, přirozeně, s porozuměním.

 

Pravidla pro podání stížností

Podněty a připomínky – Podávat podněty (náměty, návrhy) a připomínky (drobná kritika) ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby může každá osoba. Náměty a připomínky řešíme ihned nebo se na místě domluvíme, jak budou řešeny.

Stížnosti – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby může rovněž podat každá osoba (uživatel, rodinný příslušník, zaměstnanec, občan).

Na co si mohu stěžovat?

 • Na kvalitu poskytování sociální služby.
 • Na průběh poskytování služby.

K čemu stížnosti – (podněty, připomínky) slouží a jak pomáhají?

 • K ochraně práv uživatelů.
 • K zlepšování kvality a průběhu poskytování služeb.

Jaké zásady při vyřizování stížností uplatňujeme?

 • Vyřizování stížností je bezpečné (podání stížnosti osobu nijak nepoškodí – nesmí být na újmu toho, kdo jí podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána), důvěrné (není veřejné), věcně (drží se podstaty problému), efektivní (rychlé a účinné) a důsledné (věci jsou prověřovány do hloubky).

Kdo má právo podat stížnost na službu nebo způsob poskytování služby?

 • Uživatel.
 • Každá osoba.

Možnost zástupce

 • Uživatel, který si chce stěžovat, má právo, aby jej při podávání stížnosti zastupovala osoba, kterou určí. Rovněž má právo, aby podávání a projednává stížnosti spolu s ním osoba, kterou určí, účastnila.
 • Osobám se smyslovým postižením (sluchu, zraku) zprostředkujeme v případě potřeby podporu speciálních služeb (např. tlumočníka, převedení textu do bodového písma).

Jak mohu svoji stížnost vyjádřit?

 • Písemně, ústně i anonymně.
 • V případě ústního podání –  zaměstnanec zařízení s Vámi sepíše zápis.

Komu mám osobně svou stížnost předat?

 • Vedoucímu zařízení.
 • Zaměstnancům CHB (např. klíčovým pracovníkům)

Jakým jiným způsobem mohu stížnost doručit, předat?

 • Poštou, telefonicky, elektronicky (e-mailem).
 • Vhodit do schránky důvěry (u vstupu do CHB)

Jak bude stížnost řešena?

 • Stížnost bude zaevidována.
 • Ředitel pověří zaměstnance k řešení stížnosti.
 • Pověřený zaměstnanec stížnost prošetří – vyhodnotí všechny okolnosti. Prošetřování provádí bez průtahů, diskrétně, věcně, efektivně a důsledně.
 • Na závěr rozhodne, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná, neoprávněná či neprověřitelná.
 • V případě, že je stížnost oprávněná či částečně oprávněná zajistí přijetí nápravných opatření.
 • S výsledky šetření seznámí ředitele.
 • Ředitel navržená nápravná opatření schválí nebo doplní.
 • Odpověď na stížnost dostanete nejpozději do 28 dnů od jejího převzetí případně od jejího sepsání zaměstnancem. Odpověď může mít písemnou formu nebo budete pozván k projednání a následně bude vyhotoven zápis.
 • Pokud nebudeme schopni z objektivních důvodů dodržet 28 denní lhůtu, budeme Vás včas informovat.

Jaké jsou možnosti opravných prostředků, když nejsem s vyřízením stížnosti spokojen?

 • Vnitřní – Ředitele informujte, že nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena. Požádejte ředitele, aby celá věc byla prošetřena a řešena znovu. Uveďte důvody své nespokojenosti a argumenty, kterými chce výsledek prověření stížnosti změnit.
 • Vnější – Jestliže nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena (nebo nedošlo k požadované nápravě), může podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají sledováním lidských práv.

Nadřízeným orgánem je zřizovatel zařízení:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

adresa: 28. Října 117, 702 18 Ostrava

Bližší informace na tel.: +420 596 622 222

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

www.kr-moravskoslezsky.cz

Inspekčním orgánem je:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)
adresa: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01
Bližší informace na tel.: +420 221 921 111
E-mail: posta@mpsv.cz
Datová schránka: sc9aavg
www.mpsv.cz

Nezávislým orgánem je např.

1. Veřejný ochránce práv

adresa: Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, Brno 602 00

Bližší informace na tel.: +420 542 542 888

Vedoucí kanceláře: +420 542 542 554

E-mail: podatelna@ochrance.cz

www.ochrance.cz

2. Český helsinský výbor

adresa: Český helsinský výbor

Jelení 5, Praha 1 118 00

Bližší informace na tel.: +420 220 515 223, +420 257 221 141, +420 220 515 188

E-mail: socialnisluzby@helcom.cz